สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล

   วันนี้
458
   เมื่อวาน
495
   เดือนนี้
6,877
   เดือนก่อน
8,277
   ปีนี้
57,465
   ปีก่อนนี้
159,029
   รวมทั้งหมด
640,982


ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

วิสัยทัศน์

การศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพและมาตรฐาน ผู้เรียนมีทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21


  พันธกิจ

1. จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษา อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และทักษะสำคัญสำหรับศตวรรษที่ 21

2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
3.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
และมีทักษะกระบวนการจัดการเรียน การสอนในศตวรรษที่ 21
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาและการบูรณาการ การจัดการศึกษา

ค่านิยมองค์กร: จิตดี ทีมดี มีความรับผิดชอบ
เป้าประสงค์
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาภาคบังคับ ทุกคน มีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
3. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา อ่านออก เขียนได้ คิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์
และมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหา
4.ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ
5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะและพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

กลยุทธ์
 กลยุทธ์ที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๔ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 


ดร.พิเชฐร์ วันทอง
ผอ.สพป.สิงห์บุรี

แบบสอบถามความพึงพอใจ/
ไม่พึงพอใจต่อการ ให้บริการของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.สิงห์บุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ถนนสิงห์บุรี-อ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี รหัส 16000 โทรศัพท์ 036-511417 โทรสาร 036-511989
Singburi Primary Educational Service Area Office Singburi-Angthong Road Muang District Singburi 16000
E-mail : webmaster@singprimary.go.th